Algemene voorwaarden

Inschrijving

 1. Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De inschrijving is gebonden aan de perso(nen)on die vermeld staan op het inschrijfformulier. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
 3. Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen op het inschrijfformulier van de minderjarige hun voor- en achternaam in te vullen en het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 4. Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld.
 5. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen, gekoppeld aan de betaling van de contributie, of een deel daarvan is bepalend voor de plaatsing en daarmee deelname aan een les, tenzij anders is vermeld.
 6. Uw inschrijving zal niet behandeld worden indien wij niet tijdig uw inschrijfgeld (contributie) hebben ontvangen.
 7. Na ontvangst van het lesgeld zal uw inschrijving in behandeling worden genomen.
 8. Bij inschrijving gaat u akkoord met een eenmalige betaling van de inschrijfkosten van €7,50.

Opzeggingen

 1. Opzegging van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Mocht u digitaal willen opzeggen, gebruik dan het e-mail adres info@dansstudioalmir.nl. Uw opzegging geldt pas wanneer deze schriftelijk of digitaal is bevestigd door Dansstudio Almir.
 2. Het opzegtermijn van Dansstudio Almir is drie maanden.
 3. Bij opzegging op een later tijdstip dan aangegeven bij punt 10 blijft u verplicht het volledige lesgeld te betalen. Deze verplichting komt echter te vervallen als het een situatie betreft zoals aangegeven in punt 15.
 4. Mocht blijken dat u na 2 aanmaningen (bij de tweede aanmaning brengen wij € 7,50 administratiekosten in rekening) uw betalingsverplichting nog niet heeft voldaan, wordt door Dansstudio Almir het incassobureau ingeschakeld. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening en zullen derhalve door het incassobureau op u worden verhaald.

Restitutie

 1. Restitutie van de contributie vind als regel niet plaats.
 2. Voor elke deelnemer geldt dat schriftelijk, gedeeltelijke, restitutie kan worden aangevraagd indien door toe doen van Dansstudio Almir de lessen komen uit te vallen op de dag waarop u lest zonder dat er een vervangende lesdag is ingelast.
 3. Bij zéér ernstige ziekte of lichamelijke aandoening zal bij overleg van een duidelijk medisch rapport opgesteld door een erkend medisch specialist restitutie worden verleend indien u reeds de volledige contributie heeft voldaan.
 4. Verhindering van deelname aan de lessen van de cursist op welke wijze dan ook (met uitzondering van het geen aangegeven in punt 15 geeft géén recht op restitutie of het niet voldoen van de termijnbetalingen.

Betalingen

 1. Betalingen van de contributie gaan via automatische incasso per lestermijn na inlevering van een machtigingskaart verkregen bij de docent(e).

Korting

 1. -U krijgt € 15,- korting op een derde ingeschreven persoon binnen één gezin.
  -U krijgt € 35,- korting (p.p.) als u meerdere lessen volgt binnen een pakket.
  -U krijgt € 15,- korting (p.p.) als u meerdere lessen volgt.

Algemeen

 1. Dansstudio Almir behoudt zich het recht om een les te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 2. Bij afwezigheid wordt van elke deelnemer verwacht dat hij of zij zich tijdig digitaal ( info@dansstudioalmir.nl) of telefonisch afmelden via mobiel nr. 06-13671366.
 3. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt door Dansstudio Almir voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk, digitaal of dan wel telefonisch afgelast.
 4. Dansstudio Almir is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten op de verschillende danslocaties.
 5. Dansstudio Almir is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen die tijdens de les mochten ontstaan, noch voor diefstal.
 6. Als een deelnemer schaden verricht aan eigendommen van Dansstudio Almir zal hij/zij deze vergoeden.
 7. In de regel geldt dat tijdens de zomervakanties geen lessen worden gegeven.
 8. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een les, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met Dansstudio Almir, Nijverheidsweg 18a, 6651 KS, Druten. Telefonisch 06-13671366 of via email info@dansstudioalmir.nl
 9. Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto’s worden gemaakt door een fotograaf van Dansstudio Almir. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure, website of flyer. Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent gaat Dansstudio Almir er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken dat u niet wenst te worden gefotografeerd.
 10. Alle wijzigingen zijn onder voorbehoud. De algemene voorwaarden zijn ten allen tijden op te vragen bij Dansstudio Almir.